چاپ
دسته: خدمات
بازدید: 5116

ابتدا نمونه های ارسالی در بخش پذیرش از نظر رعایت حداقل مورد نیاز، شرایط صحیح محل نمونه، رعایت اصول بسته بندی و نگهداری، داشتن برگه آنالیز ئ نامه درخواست مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید موارد ذکر شده، نمونه توسط مسئول بخش پذیرش می شود.

پس از انجام آزمونهای درخواستی مطابق با برگه آنالیز و استاندارد ملی و تائید مسئولین فنی، نتایج با توجه به نوع آزمونها حداکثر تا 7 روز کاری در یک نسخه آماده و ارائه می گردد و کلیه نمونه ها به مدت 2 ماه در آرشیو آزمایشگاه در شرایط مناسب مگهداری می شود که در صورت اعتراض مشتری به نتایج آزمون، امکان تکرار آزمون فراهم می باشد.

ابتدا مشتری کتبا درخواست عقد قرارداد می نماید سپس آزمایشگاه پس از تکمیل فرم قرارداد و انجام امور اداری اصل قرارداد را در 2 نسخه تهیه می کند که یک نسخه نزد آزمایشگاه و نسخه دوم به شرکت داده می شود.

پس از مشخص شدن نوع آزمونهای نمونه، حداکثر 3 الی 4 روز پس از پذیرش، هزینه آزمون به مشتری کتباً اعلام می گردد. مشتری تا گرفتن نتایج مهلت پرداخت صورتحساب را دارد و هنگام دریافت جوابها، رسید پرداختی را به آزمایشگاه تحویل می دهد.