آزمایشگاه مهر آمادگی خود را برای برگذاری دوره های کارآموزی برای تمام ارگانهای دولتی و خصوصی دانشگاهها اعلام میدارد.

جهت انجام هماهنگی و شرکت در دوره های کار آموزی با شماره تلفن 66561481 و 66561485 تماس حاصل نمایید.   

ابتدا نمونه های ارسالی در بخش پذیرش از نظر رعایت حداقل مورد نیاز، شرایط صحیح محل نمونه، رعایت اصول بسته بندی و نگهداری، داشتن برگه آنالیز ئ نامه درخواست مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید موارد ذکر شده، نمونه توسط مسئول بخش پذیرش می شود.

  • دریافت نتایج و نگهداری نمونه شاهد:

پس از انجام آزمونهای درخواستی مطابق با برگه آنالیز و استاندارد ملی و تائید مسئولین فنی، نتایج با توجه به نوع آزمونها حداکثر تا 7 روز کاری در یک نسخه آماده و ارائه می گردد و کلیه نمونه ها به مدت 2 ماه در آرشیو آزمایشگاه در شرایط مناسب مگهداری می شود که در صورت اعتراض مشتری به نتایج آزمون، امکان تکرار آزمون فراهم می باشد.

  • نحوه عقد قرار داد:

ابتدا مشتری کتبا درخواست عقد قرارداد می نماید سپس آزمایشگاه پس از تکمیل فرم قرارداد و انجام امور اداری اصل قرارداد را در 2 نسخه تهیه می کند که یک نسخه نزد آزمایشگاه و نسخه دوم به شرکت داده می شود.

  • هزینه آزمون:

پس از مشخص شدن نوع آزمونهای نمونه، حداکثر 3 الی 4 روز پس از پذیرش، هزینه آزمون به مشتری کتباً اعلام می گردد. مشتری تا گرفتن نتایج مهلت پرداخت صورتحساب را دارد و هنگام دریافت جوابها، رسید پرداختی را به آزمایشگاه تحویل می دهد. 

شرکت مهر طاهر سلامت یکی از زیر مجموعه های آزمایشگاه مهر است
که پیشگام در امر خود کنترلی مراکز تهیه و توزیع غذا برای اولین بار در ایران با کنترل و نظارت بیش از صد واحد عمل می نماید.